Wydział Techniczno-Ekonomiczny w WSH we Wrocławiu


wydział techniczno-ekonomiczny

Poniżej znajdziesz krótką charakterystykę Wydziału Techniczno-Ekonomicznego w Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu. Jeśli szukasz uczelni spełniającej Twoje wymagania, poznaj bliżej ten wydział i jego ofertę dydaktyczną.

Jakie kierunki studiów są oferowane na Wydziale Techniczno-Ekonomicznym?

Wydział Techniczno-Ekonomiczny obejmuje trzy kierunki studiów inżynierskich: geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna i budownictwo. Na każdym kierunku można też wybrać konkretną specjalizację.

Każde studia w Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu są realizowane zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ukończenie studiów w WSH daje studentom możliwość uzyskania dobrej pracy, dzięki zdobyciu cennych i praktycznych umiejętności oraz kompetencji potrzebnych do działalności zawodowej. Student zdobędzie także podstawy do kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich.

Geodezja i kartografia

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do prowadzenia działalności inżynierskiej i naukowej w zakresie geodezji i kartografii, a także w zakresie komputerowych systemów informatycznych o terenie.

Studia na kierunku geodezja i kartografia kształcą specjalistów w zakresie geodezji obejmującej wyznaczanie obiektów, nanoszenia ich na mapach tradycyjnych i informatycznych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych, posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, geodezyjną obsługę obiektów inżynieryjnych i przemysłowych, a także gospodarkę nieruchomościami.

Pracę można znaleźć m.in. w biurach projektowych, instytucjach i firmach geodezyjnych, architektonicznych, firmach budowlanych, urbanistycznych, konsultingowych, a także w urzędach gmin, powiatów i województw czy też w samorządach.

Budownictwo

WSH we Wrocławiu oferuje także studia inżynierskie na kierunku budownictwo ze specjalnością inżynieria lądowa, budowa dróg i mostów. Ich absolwentami są nowocześni i świetnie wykształceni specjaliści, przygotowani do realizacji wielu odpowiedzialnych zadań – jak m.in. projektowanie i budowa obiektów komunikacyjnych, eksploatacja obiektów komunikacyjnych, projektowanie i wykonawstwo drogowych robót ziemnych, kierowanie średnim dozorem technicznym, projektowanie i eksploatacja drogowych obiektów inżynieryjnych, budowa drogowych urządzeń towarzyszących czy zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Po ukończeniu tego kierunku możliwości zatrudnienia są szerokie – to m.in. zarządy dróg, ulic i mostów, miejskie zakłady dróg i komunikacji, miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne, zakłady infrastruktury kolejowej, zarządy dróg wojewódzkich i powiatowych, centra logistyki, terminale kontenerowe czy przedsiębiorstwa robót kolejowych i inżynieryjnych.

Gospodarka przestrzenna

Studia te kształcą specjalistów mogących brać udział w kształtowaniu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego. Prowadzą działania m.in. w zakresie gospodarki gruntami, planowania przestrzennego, programowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego rozwoju miast i regionów, ochrony środowiska i ekorozwoju, zarządzania, formułowania zasad polityki przestrzennej na każdym etapie zarządzania, a także z zakresu współpracy z regionami europejskimi.

W Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu do wyboru na tym kierunku studiów są trzy specjalizacje – krajobraz miejski, projektowanie i zarządzanie przestrzenią i nieruchomościami.

Absolwenci tego kierunku najczęściej znajdują pracę w firmach architektonicznych czy geodezyjnych, biurach projektowych, biurach planowania przestrzennego, firmach budowlanych i developerskich, a także w urzędach gmin, powiatów czy województw.

f: yeiferr / pixabay

Filmy edukacyjne